SOĞANLI ÖĞRENCİLERİ KORUMA VE YARDIM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE – 1 DERNEĞİN ADI               : SOĞANLI ÖĞRENCİLERİ KORUMA VE YARDIM DERNEĞİ’dir

                       DERNEĞİN MERKEZİ     : BURSA

MADDE – 2 DERNEĞİN GAYESİ

Tüm insanların maddi ve manevi yönden gelişimlerinin sağlanması ve okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretim ile her kademedeki ve alandaki örgün ve yaygın eğitim gören Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktır.

MADDE – 3  DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE – 4 DERNEĞİN, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ
 1. İlkokul, ortaokul, lise, yüksek dereceli veya bunların üstünde ya da altında her türlü kısa veya uzun müddetli örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarında ya da Kur’an kurslarında okuyan öğrencileri barındırmak, imkanlar ölçüsünde onların eğitim, yeme, içme, ısınma, hastane, doktor, tedavi, ilaç, ameliyat ve sair masraflarını karşılamak,
 2. Öğrenci yurt veya pansiyonları, özel okullar, etüt eğitim merkezleri, özel dershaneler, özel kurslar açmak ve işletmek,
 3. Örf ve adetlerimize uygun kültürel, sosyal, ahlakı, dini ve iktisadi hususlarda gayri siyasi mahiyette ilmi konferanslar, seminerler ve toplantılar tertip etmek. Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden, değişen ve gelişen dünya şartlarına uygun olarak yetişmelerinde faydalı olabilecek bilgisayar, Internet, her türlü iletişim teknolojisi, görsel ve yazılı basın gibi araçlarla öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak,
 4. Öğrencilerin, yurt içi ve yurt dışında tahsillerini tamamlamaları için burs vermek, maddi ve manevi yardımda bulunmak, kültür seviyesinin yükseltilmesine yardım etmek,
 5. (a,b,c,d,) bentlerindeki hususları gerçekleştirmek üzere, motorlu veya motorsuz her türlü taşıtlar ile taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kendisine ait veya başkasından kiralayacağı veya intifa hakkı kendisine verilen veya tahsis edilentaşınmaz mal üzerine her türlü bina, tesis inşa ettirmek, bağış ve vasiyet yolu ile intikal edenleri, intifa hakkı verilen taşınmazları kabul etmek, mezkur bina ve tesisleri hizmete açmak, bina veya daire kiralamak veya öğrenciler tarafından  kiralanmış veya kiralanacak olan yerlerin kira bedellerini kısmen veya tamamen karşılamak. Gerektiğinde söz konusu binaları restore etmek, onarmak. Maliki bulunduğu taşınmazların intifa hakkını vermek, intifasını devretmek, üst hakkı tesis etmek, tahsis etmek veya kiraya vermek, işletme hakkını vermek,
 6. Derneğimizin bünyesinde çalışan personel için lojman, daire, bina inşa ettirmek. Daire, lojman ve bina kiralamak, Gerektiğinde ihtiyaca göre kreş, çocuk yuvası,  sosyal, kültürel, sportif tesisler kurmak, okuma odası, kitaplık, dinlenme salonları, konferans salonu açmak ve bunları tefriş etmek, gelir temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Derneğin gayesine ulaşmak için Gerçek kişiler, özel hukuk – kamu hukuku tüzel kişilerine ait taşınır ve taşınmaz mallara, bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmak ve kullanmak, derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmak, devir ve ferağ etmek, gelirlerini almak ve harcamak, dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmak, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış,vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetmek ve tasarrufta bulunmak, menkul değerleri almak ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmak, derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki dernekler, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabul etmek, bu hakları kullanmak, yapılacak her türlü sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almak, geçerli banka kefaletlerini kabul etmek, derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermek,
 • Yap-işlet-devret modeline göre amacına uygun binalar inşa ettirmek, tesisler kurmak veya kendi taşınmazları üzerine yap-işlet-devret modeliyle yada kat karşılığı olarak inşaat yapmak veya yaptırmak.
 • Mevzuat çerçevesinde yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonları düzenlemek. yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 •  yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, Öğrencilere yardım amaçlı, el sanatlarını geliştirmek için yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere teşhir mahalleri ve kermes düzenlemek, Derneğe ait yada derneğin tasarrufunda bulunan yurt,  dershane ve Kur’an Kursu binalarının etrafında bulunan ve müsait olan yerlere dükkân, meşruta, iş hanı, pasaj, imarethane, otopark vs. gibi binalar yapıp bu binaları işleterek yada kiraya vererek dernek gelirlerini arttırmak,
 • Eğitim, sosyal ve kültürel faydayı gerçekleştirmek için projeler üretmek, üretilen projelere ortak olmak veya destek sağlamak, bu çerçevede yerli ve yabancı özel sektör kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlar,  sivil toplum kuruluşları ile diğer tüzel ve gerçek kişilerle işbirliği yapmak,
 • Derneğinin amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak yukarıda sayılan konuları ve çalışma şekillerinin gerekli kıldığı ayni ve nakdi yardımlar için çeşitli özel ve tüzel kişiler ile dernekler kanununda sayılan kuruluşlardan bağış kabul edebilir, benzer amaçlı dernek ve vakıflara maddi yardımda bulunabilir.
 • Derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmek ve derneğe gelir sağlamak amacı ile iktisadi işletmeler ve şirketler kurmak, kurulu olanlara iştirak etmek, bunları doğrudan işletmek ya da işlettirmek, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat vb. sözleşmeleri yapmak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 • Gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine, gıda bankacılığı kapsamında yardımları kabul etmek ve dağıtmak.